IDENTIFICACIÓ

 • Titular: CAR KEY SYSTEM, S.L. ®
 • Domicili social: Carrer Caracas, 2 (08030) Barcelona
 • Telèfon: 933 110 764
 • E-mail: info@carkeysystem.com

 

OBJECTE

Amb aquest avís es pretén que tots els usuaris coneixen quins són els seus drets i obligacions desde el moment en què visiten la web  www.carkeysystem.com

De la mateixa manera, informem als usuaris respecte a quins són els seus drets i quines són les seves obligacions en relació amb els continguts exposats a través de la pàgina web, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar de l’ús del servei.

Tot usuari accepta expressament i de forma inequívoca, els textos legals que siguin inclosos al futur. En cas de què no s’estigui d’acord amb alguna de les condicions els preguem que abandonin el present lloc web.

Als efectes de la interpretació dels documents incorporats a la web  www.carkeysystem.com, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment en que aquesta visita el presenti al lloc web, acceptant així les condicions d’ús i la política de privacitat exposades al mateix.

 

RESPONSABILITATS

Estem compromesos amb què el servei funcioni en conformitat a les condicions necessàries amb els nostres usuaris i amb uns estàndards màxims de funcionalitat. No obstant, en ocasions és possible que es produeixin, especialment, per la intervenció de tercers mal intencionats, situacions que poguessin arribar a derivar responsabilitats.

A continuació s’indiquen aquells actes dels que no ens fem responsables de les actuacions dels usuaris, assumint els usuaris totes les responsabilitats derivades:

 • En cas de què aparegui publicada en el lloc web o plataforma informació que no hagués estat allotjada per la nostra part o què en el seu cas hagués estat publicada per un tercer aliè a l’organització.
 • En cas de què el lloc web i plataforma no es trobi operativa per raons tècniques imputables a tercers o causes imprevisibles de força major.
 • En cas de què l’usuari utilitzi el lloc web o plataforma per introduir dades, virus, codis, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic i es causin danys als sistemes d’altres usuaris.

 

En cas de què qualsevol dels continguts accessibles a través del lloc web o plataforma fossin contraris a la normativa vigent, ens comprometem a procedir a la seva retirada immediata, tant d’hora com tinguem coneixement i corroborem els fets.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 • En cap cas podrà entendre’s que cedim als usuaris cap dret d’explotació sonre els continguts exposats més enllà de l’estrictament necessari per la visualització dels mateixos.
 • Us garantim que tots els continguts que posem a la vostra disposició són completament originals i adequats a la legislació nacional vigent, trobant-se tots ells protegits per drets de propietat intel·lectual. En aquells casos en els que no comptem amb la propietat dels continguts, disposem de tots els drets relatius a la comunicació pública, distribució i/o reproducció.
 • Tots els logotips, marques i noms comercials exposats a través del lloc web de la plataforma, són de la nostra propietat o en el seu cas dels tercers que ens hagin permès la seva utilització i/o explotació.
 • Sota cap concepte la navegació a través del lloc web pot suposar la renuncia, transmissió, llicencia o cessió total o parcial respecte als drets de propietat intel·lectual o industrial, tret de què s’estableixi per escrit el contrari.
 • Cap dels continguts allotjats a la plataforma pot ser descarregat, reproduït o utilitzat, en cap altre dispositiu o lloc diferent al nostre lloc web, tret de què s’hagi habilitat per la nostra part el mitjà per això.
 • Per raons de seguretat, no està permès utilitzar “frames” o mecanismes que alterin o variïn el disseny, configuració original o continguts del lloc web.
 • Pel que respecta als links o hiperenllaços, és possible que us facilitem l’accés a llocs web de tercers independents que es troben directament relacionats amb la publicitat mostrada i reproduïda a través del lloc web o plataforma. Com no són pàgines de la nostra propietat i sobre les que tinguem control, no ens fem responsables dels continguts i/o funcionament de les mateix es.

En cas de què detecteu algun tipus de contingut contrari a la normativa vigent o que pugui ser danyí pels usuaris, us preguem que ens ho notifiquin amb la major brevetat possible a la següent direcció.

 

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el disposat per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, totes les dades de caràcter personal facilitats durant la utilització del lloc web seran tractats de conformitat amb els disposats en la Política de Privacitat que tot usuari ha d’acceptar expressament per poder utilitzar i registrar-se en el sistema.

Tot usuari que accepti les presents condicions d’ús, accepten de forma informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privacitat, assistint-li en aquest sentit els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal, podent exercir-los segons s’informa a la mencionada Política de Privacitat.

 

RESOLUCIÓ DE CONTROVERSIES

Per a tota la qüestió logística o que incumbeixi al nostre servei web o a qualsevol dels que ell depengui, serà d’aplicació la Legislació Espanyola, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del present lloc web, els  Jutjats i Tribunals, Espanya i en el seu cas, els tribunals arbitrals de consum o similars als que ens trobem adherits, al moment de produir-se la controvèrsia.

Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis poden dirigir-se per correu a la direcció electrònica o física arriba, havent de recórrer en tot cas a una solució amistosa en primera instància.